Op de Erasmus motiveren wij leerlingen om talenten in te zetten en brengen wij hen in contact met cultuur en kunst. Onze belangrijkste doelstelling is om onze leerlingen, vanuit een gevoel van competentie en welbevinden, kennis  te bieden en vaardigheden te leren om te ontwikkelen nu en in de toekomst.

In de kleutergroepen richten we ons voornamelijk op de sociale en emotionele ontwikkeling van de kinderen. De basis om te kunnen leren lezen en leren rekenen wordt gelegd. In de middenbouw (groepen 3 en 4) worden de kernvakken rekenen, taal en lezen geoefend en geautomatiseerd zodat onze leerlingen in de bovenbouw (groepen 5, 6, 7 en 8) hun kennis kunnen toepassen op allerlei gebied.

Bereiken van onze doelen

We bereiken onze doelen op de volgende manieren:

 • talenten zien en ontwikkelen door ons open podium en een breed aanbod van culturele activiteiten
 • aanbod leerstof vanuit de interesse van leerlingen
 • volgen van ontwikkeling door (CITO) toetsen en deze vertalen naar nieuwe middelen om doelen te bereiken
 • kinderen werken samen
 • we kijken naar leerlingen en gaan met ze in gesprek
 • we bespreken doelen met onze leerlingen
 • we hebben een leerling panel waarin leerlingen hun stem mogen laten horen en realiseren, waar dat kan, hun ideeën
 • we toetsen leerlingen en stellen doelen bij of passen onze instructie aan
 • we vertalen tevredenheidsonderzoek naar acties
 • we leren kinderen kiezen door ze te laten kiezen uit verschillende opties
 • we leren kinderen dat sommige taken ‘moeten’ en andere taken mogen
 • we bieden het kader en het doel en geven kinderen ruimte om de weg naar dat doel zelf (mede) te bepalen
 • we maken kinderen bewust van (hun) successen
 • we sluiten aan bij thema’s waarbij, waar mogelijk, vakken geïntegreerd worden
 • we leren van en met elkaar, dit geldt voor leerlingen onderling maar ook voor leerkrachten

“We streven naar een doorgaande en ononderbroken leer- en ontwikkelingslijn.”

Ondersteuning bij het bereiken van onze doelen

We werken met groepsplannen waarin we ons onderwijs plannen en waarbij we bewuste acties en middelen inzetten om tegemoet te komen aan het niveau en de manier van leren van het kind. Wanneer een kind naar een andere groep gaat bespreken we de ontwikkeling van het kind en streven we naar een doorgaande en ononderbroken leer- en ontwikkelingslijn. De ondersteuning die we bieden aan leerlingen beschrijven we ook in het groepsplan. Het is op de Erasmus mogelijk deel te nemen aan de Plusklas.

Dit is een groep van (hoog)begaafde leerlingen waar zij uitgedaagd worden te leren op eigen niveau. De leerkracht van deze groep heeft specialistische kennis van deze leerlingen en voelt zich betrokken bij deze doelgroep.

Leerlingvolgsysteem

De Erasmus volgt de ontwikkeling van leerlingen door:

 • toetsen naar aanleiding van de gebruikte methodes (methodegebonden toetsen);
 • toetsen van spelling, rekenen, lezen en begrijpend lezen op basis van de CITO-methode (methodeonafhankelijke toetsen, 2x per jaar);
 • invullen en analyseren van een sociaal-emotionele vragenlijst door de leerkracht (2x per jaar);
 • bespreken van alle leerlingen door de betreffende groepsleerkracht en de intern begeleider (3x per jaar).

Blijkt uit toetsresultaten en observaties dat een kind in zijn schoolloopbaan op enig moment behoefte heeft aan extra instructie bij één of meer vakken, dan wordt die voor kortere of langere tijd gegeven door de leerkracht. Deze is immers het beste op de hoogte van het niveau en de mogelijkheden van de leerling. Wanneer we de aanpak bij een leerling willen verbeteren waardoor de resultaten (ook op sociaal gebied) verbeteren, dan overleggen we dit met ouders en intern begeleider. Hierbij kunnen we ook externe deskundigen raadplegen. Bij het verlaten van de school stellen we voor ieder kind een onderwijskundig eindrapport (OKR) op. Dit OKR bevat alle informatie, die voor een goede doorstroom naar het voortgezet onderwijs (VO) vereist is.