Organisatie van ons onderwijs

Leerlingenaantal

Op dit moment telt onze school 186 leerlingen, zij zijn verdeeld in 8 groepen.

Overzicht groepen

Groep:Leerkrachten:
1/2AAnja de Wit / Petra Peereboom
1/2BNelleke de Mink / Dajenne Reus
3Ernstine Schilter / Jolande Meijer van Putten
4Angeline Klaver / Annemiek Houtenbos
5Robbin Tuynman
6Nienke Kraakman
7Monique Hofstee / Hannah Schouwenaar
8Bram Wanders
IBDiana Veenstra
OnderwijsondersteuningNicole van der Zwaan
Administratief medewerkerEnid Bouman
ConciërgePeter de Wit
Directie:Cisca Hemmekam / Daphne Zijlstra

Vakken en methoden

We maken gebruik van lesmethoden om kennis en vaardigheden aan te leren. Daarbij integreren we vakken in een thema waar dat mogelijk is. 

Dit zijn onze vakken en methodes:

Aanbod aan het jonge kind/ kleuters: Kleuterplein
Aanvankelijk lezen: Veilig leren lezen
Voortgezet technisch lezen: VNL & Vloeiend en vlot
Taal: Taal op Maat
Spelling: Spelling op Maat
Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip XL
Rekenen groep 3 en 4 : Getal en Ruimte Junior
Rekenen groep 5 t/m 8: Snappet
Schrijven: Pennenstreken
Wereldoriëntatie : Blink Wereld
Engels: Groove.me
Sociaal emotionele vorming: Goed gedaan!
Godsdienstige vorming: Hemel en Aarde
Muziek: 1,2,3 Zing
Expressie: Moet je doen
Lichamelijke oefening: Basislessen bewegingsonderwijs

Ouderbetrokkenheid

De Erasmus ‘ziet’ niet alleen haar leerlingen maar ook de ouders van die leerlingen! Wij informeren ouders, overleggen met ouders, ouders zijn betrokken bij activiteiten en we betrekken ouders bij het maken van (nieuw) schoolbeleid.

U leest meer over de Medezeggenschapsraad (MR), de ouderraad (OR) en de informatieverstrekking aan ouders bij het kopje ‘Erasmus ABC’.