Organisatie van ons onderwijs

Groepen

Onze leerlingen zijn ingedeeld in groepen waarbij kinderen met leeftijdgenoten in één klas zitten. Onze onderbouw bestaan uit gecombineerde groepen 1 en 2. In de midden- en bovenbouw hebben wij enkele groepen, incidenteel is het nodig een combinatiegroep te vormen.

Leerlingen krijgen veel aandacht als individu en wij houden rekeningen met verschillende (leer)niveaus in de groep. Het komt voor dat er een leerling op bepaalde momenten in een andere groep meedoet aan de instructie omdat die beter aansluit op zijn onderwijsbehoefte.

Overzicht groepen

Groep:Leerkrachten:
1/2AAnja de Wit / Petra Peereboom
1/2BDajenne Reus / Hannah Schouwenaar
3Ernstine Schilter / Jolande Meijer van Putten / Hannah Schouwenaar
4Angeline Klaver / Annemiek Houtenbos
5Robbin Tuynman
6Nienke Kraakman
7Felicia de Jager
8Bram Wanders
IBDiana Veenstra
OnderwijsondersteuningNicole van der Zwaan
Administratief medewerkerEnid Bouman
ConciërgePeter de Wit
Directie:Mark Veenstra/ Daphne Zijlstra

Indeling in 3 niveaus

Bij de Erasmus kent elke groep een indeling in 3 niveaus. Het streven is dat alle leerlingen van een groep meedoen aan de klassikale instructie. Maar sommige kinderen zijn verder of juist minder ver in hun ontwikkeling dan andere kinderen. Bij de verwerking van de lesstof heeft de leerkracht de tijd om de leerlingen die dat nodig hebben verlengde instructie te geven dan wel te begeleiden bij een verdiepingsslag. De leerkracht kan daarbij de hulp krijgen van de onderwijsassistent. Zo krijgt passend onderwijs in de praktijk vorm.

Informatie naar ouders

Wij informeren ouders op verschillende manieren, namelijk via:

 • Social Schools: communicatie vanuit de school verloopt via dit digitale communicatiemiddel. Via deze weg ontvangt u onze nieuwsbrief. Daarnaast kunt u via Social schools per klas belangrijke nieuwtjes en foto’s van activiteiten teruglezen. Ook kunt u zelf via Social Schools contact opnemen met de leerkrachten en/of ziekmeldingen doorgeven.
 • Een kennismakingsmiddag: In de eerste vier weken van een nieuw schooljaar worden ouders door hun eigen kind rondgeleid in de groep en maken ouders kennis met de leerkracht en over datgene wat in de loop van het schooljaar onderwezen wordt.
 • Onze website. Hierop vindt u diverse informatie. 
 • Een ouder-kindgesprek in september/oktober, waarbij we met name over de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind spreken. In groep 1/2 is dit een oudergesprek.
 • Het 10-minuten gesprek. Dat vindt plaats met alle ouders naar aanleiding van het eerste rapport (februari/maart). Naar aanleiding van het tweede rapport (juni/juli) kan op verzoek van ouders of leerkracht een gesprek plaatsvinden. Voor sommige leerlingen kan het wenselijk zijn dat ouders en leerkrachten elkaar vaker spreken.
 • Ontwikkelgespreken en rapporten: over de (leer) ontwikkeling van het kind, worden ouders geïnformeerd via gesprekken en rapporten. Wij spreken alle ouders en kinderen in ieder geval twee keer per jaar. De (sociaal emotioneel) ontwikkelingsgesprekken worden gehouden in oktober/november. In februari/maart en juni/juli ontvangen de kinderen hun rapport. Bij het eerste rapport worden ouders ook uitgenodigd voor een gesprek. Voor sommige leerlingen kan het wenselijk zijn dat ouders en leerkrachten elkaar vaker spreken.
 • Kennismakingsgesprek: met alle nieuwe leerlingen op onze school houden we, binnen drie maanden na aanvang van hun schooltijd op de Erasmus, een kennismakingsgesprek.
 • Ouderavond: we streven ernaar om 1 keer per jaar een ouderavond te organiseren waarin een actueel thema centraal komt te staan.

Vakken

Onder de Erasmus ABC kunt u de vakken en methoden die wij gebruiken bekijken. De Erasmus verzorgt alle verplichte schoolvakken, van lezen en spelling tot rekenen en topografie. We maken gebruik van lesmethoden om kennis en vaardigheden aan te leren. Een aantal accenten zijn:

 • Creatieve vorming loopt door het totale programma heen. We doen onder meer aan tekenen, handvaardigheid en muziek. Niet alleen als ‘ontspanning’, maar ook omdat het goed is dat kinderen hun gevoelens, gedachten en ervaringen leren uitdrukken.
 • De groepen 5, 6, 7 en 8 krijgen Engels. Wij gebruiken de digitale en muzikale methode ‘Groove me’, die in eerste instantie de nadruk legt op communicatieve vaardigheden: luisteren en spreken.
 • Wij hebben een inpandige speelzaal voor de groepen 1 en 2. De groepen 1 en 2 bewegen dagelijks. Bij voorkeur buiten, anders binnen. De groepen 3 tot en met 8 hebben twee keer in de week gymles. Zij maken gebruik van de gymzaal bij de Cocon.
 • Bij ons onderwijs in de wereld oriënterende vakken maken wij in groep 4 t/m 8 gebruik van de methode Blink Wereld. Via deze methode maken de leerlingen kennis van de wereld om hen heen. In groep 1 t/m 3 werken we vanuit thema’s waarin kinderen de wereld om hen heen spelend ontdekken.

Leerlingvolgsysteem

Om de ontwikkeling van leerlingen op het gebied van kennis en kunde goed te kunnen volgen, meten wij periodiek hun prestaties. Enerzijds zijn deze toetsmomenten gebonden aan de lesmethodes, anderzijds gebruiken wij methodeonafhankelijke toetsing.

In groep 1 en 2 hanteren we Inzichtelijk. Inzichtelijk is een compleet kindvolgsysteem, waarin kindgericht werken centraal staat. Ontwikkeling bij kinderen wordt gevolgd en geregistreerd en direct omgezet naar o.a. overzichten en resultaten per groep, individuele leerlingoverzichten en een rapport.

In groep 3 tot en met 8 maken wij gebruik van Diatoetsen. Diatoetsen zijn toetsen om verder te komen. Iedere leerling ontwikkelt zich en kan groeien, ongeacht zijn of haar niveau. Met Diatoetsen kun je die ontwikkeling volgen en groei in beeld brengen.

Daarnaast toetsen wij ook de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Alle resultaten en observaties worden opgeslagen in het leerlingdossier. Dat bevat ook verslagen van de gesprekken met ouders en de afspraken die er over de leerling zijn gemaakt. De gegevens uit het dossier worden alleen gebruikt door de school om een goede begeleiding van leerlingen te waarborgen. Het leerlingdossier vormt in groep 8 ook de basis van het onderwijskundig eindrapport, dat als uitgangspunt dient voor de overdracht naar het vervolgonderwijs.