Praktische informatie

De Erasmus heeft een team van 20 professionals, inclusief directie en ondersteunend personeel. De school telt circa 170 leerlingen.

Lees verder
Sluiten

Praktische informatie

Op deze pagina vindt u praktische informatie over onze school. Tijden en vakanties bijvoorbeeld.

Schooltijden

Op de Erasmus hanteren we een continurooster. Dat betekent dat jouw kind aaneengesloten op school is en op school luncht. Onze schooltijden zijn van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 14:15 uur.

Aandacht voor de kinderen vinden we belangrijk. Vanaf groep 4 gaan de kinderen daarom al zelfstandig naar binnen, zodat zij door hun leerkracht worden gezien en welkom worden geheten. We zorgen voor rust in de school door de deuren ruim voor lestijd open te zetten, zodat de kinderen rustig naar de klas kunnen lopen. Ouders zien en horen we graag, na schooltijd staat de deur open voor vragen of om even in de klas te komen kijken.

Klachtenregeling

De Erasmus hecht aan een veilige schoolomgeving. Mocht je vragen, klachten of twijfels hebben over ongepast gedrag op onze school, dan kun je dat – vertrouwelijk – melden bij onze interne contactpersoon Robbin Tuynman. Kijk voor de contactgegevens in de online schoolgids.

In de klachtenregeling van SaKS lees je hoe je een klacht kan indienen.

Social Schools

Via Social Schools communiceren we met ouders. Dit is een apart systeem met een app die je op je telefoon kunt installeren. We sturen hierin berichten en voorzien je van alle gewenste informatie. Wanneer je je kind aanmeldt krijg je een uitnodiging om je hiervoor aan te melden.

Water drinken

De Erasmus doet mee aan JOGG: Jeugd Op Gezond Gewicht. Dit betekent dat in alle klassen tijdens de kleine pauze om 10.00 uur alleen water gedronken wordt.

Leerlingenraad

Leerlingen geven we op de Erasmus ook een stem. De leerlingenraad praat mee, denkt mee en beslist mee over wat er op school en in de klas gebeurt. Deze raad bestaat uit tien leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8. Zij worden gekozen door hun medescholieren.

Ouderraad

Op de Erasmus is een groep enthousiaste ouders lid van de ouderraad (OR). De ouderraad ondersteunt het team van school bij de extra activiteiten in en om het lesprogramma. Een deel van de activiteiten hangt samen met schoolse activiteiten als de Kinderboekenweek en culturele excursies. Ook festiviteiten zoals de vieringen van Sinterklaas, Kerst en Pasen en de disco worden mede door de OR georganiseerd. Daarnaast is er volop aandacht voor sportiviteit. In dit kader kunt u denken aan de sportdagen en de organisatie van de avond-4-daagse. Iedere activiteit wordt door een commissie, bestaande uit een leerkracht van school en OR leden georganiseerd.

Wij hopen ook in de komende jaren veel leuke activiteiten voor de kinderen te kunnen organiseren. Hierbij kunnen we altijd nog extra hulp gebruiken. Dit kan in de vorm van ouderraadslid of als hulpouder. Je bent van harte welkom om ons te komen helpen waar u kunt. Je kunt zich aanmelden via ons mailadres: or.erasmus@live.nl.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR), bestaat uit een gelijke vertegenwoordiging van ouders en teamleden. Zij onderhoudt contact met het schoolbestuur SAKS, en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van alle SAKS-scholen. De MR bevordert openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. De MR heeft een aantal instemmings- en adviesbevoegdheden waar het beleidszaken betreft. Het huishoudelijk reglement ligt op school ter inzage. Vergaderingen van de medezeggenschap zijn altijd openbaar, hetgeen inhoudt dat u altijd welkom bent om aanwezig te zijn.

U kunt in contact treden met de MR via dit mailadres: mzerasmus@saks.nl

Vakantierooster schooljaar 2023-2024

Aanvang van de lessen in het schooljaar 2023-2024: Maandag 4 september 2023

 • Herfstvakantie: vrij 20 oktober t/m ma 30 oktober 2023
 • Kerstvakantie: ma 25 december 2023 t/m vr 5 januari 2024
 • Voorjaarsvakantie: ma 19 februari 2024 t/m vr 1 maart 2024
 • Pasen: vrij 29 maart t/m di 2 april 2024
 • Meivakantie: ma 29 april 2024 t/m vr 10 mei 2023
 • Pinksteren: ma 20 mei 2024
 • Junivakantie: ma 24 juni 2024 t/m vr 28 juni 2024
 • Zomervakantie: vrij 19 juli 2024 t/m vr 30 augustus 2024

Studiedagen

 • Vrijdag 20 oktober 2023
 • Maandag 30 oktober 2023
 • Dinsdag 7 november 2023
 • Woensdag 6 december 2023

Op de studiedagen staan team- en schoolontwikkeling centraal. Op de studiedagen zijn de kinderen vrij.